Om een goede werking te garanderen, vinden we duidelijke afspraken en transparantie belangrijk. Op deze pagina vind je een aantal afspraken waar elk lid zich aan dient te houden.

Verzekering

Elk lid is verplicht om zich jaarlijks te verzekeren bij de club, ook al heb je een eigen sportverzekering. De verzekering loopt via Sportievak vzw. Hoewel we de veiligheid van iedereen steeds proberen te waarborgen en de kans op blessures relatief laag is, kan een ongelukje altijd gebeuren. Bij ongevallen dien je steeds het aangifteformulier in te vullen.

Het jaarlijkse inschrijvingsgeld bevat ook je sportverzekering.

Inschrijvingen en lesgelden

 • Leden die hun lidmaatschap vernieuwen krijgen steeds voorrang bij de inschrijvingen.
 • Een inschrijving wordt enkel als geldig beschouwd na ontvangst van betaling.
 • Indien er minder dan 5 inschrijvingen zijn voor een lesmoment, gaan die lessen niet door voor dat seizoen en wordt je inschrijvingsgeld uiteraard volledig teruggestort.
 • Een 10-beurtenkaart is steeds 1 volledig jaar geldig vanaf het moment van aankoop.
 • Terugbetalingen op beurtenkaarten zijn niet mogelijk.
 • Op abonnementen zijn terugbetalingen mogelijk tot de derde les die je met je abonnement hebt gevolgd.
 • Na de derde les is er geen terugbetaling mogelijk, tenzij door langdurige overmacht van de trainers.
 • Er gelden aparte tarieven voor kinderen en volwassenen.

Praktische afspraken

 • Kinderen en jongeren moeten aan de minimumleeftijd voldoen bij aanvang van de lessen.
 • Er wordt steeds blootvoets getraind, tenzij je door een medische aandoening schoenen dient te dragen.
 • Aangesloten leden dienen steeds een abadá van de groep en hun corda te dragen.
 • Nieuwe leden zijn niet meteen verplicht om een uniform aan te kopen. Vanaf de eerste batizado is dit verplicht.
 • Wees altijd ruim op tijd aanwezig zodat je bij de start van de training klaar staat.

Bij vragen mag je ons steeds contacteren.

Graduaties

Een overzicht van de graduatiesystemen voor de jeugd en volwassenen kan je vinden op de pagina over onze organisatie.

Volwassenen en tieners (11+)

Om kans te maken op een volgende corda dient het lid aan de vereisten van het evaluatiesysteem te voldoen. De werking en regels van het evaluatiesysteem zijn terug te vinden in aparte documenten, die enkel beschikbaar worden gesteld aan ingeschreven leden. Deze documentatie kan eenvoudig opgevraagd worden bij de lesgevers.

We hebben meer dan 180 competenties gedefinieerd die je kan behalen. Deze competenties zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Zo zijn er verdedigende bewegingen, trappen, hoofdstoten, muzikaliteit, algemene kennis, attitude, enzoverder. 

De competenties die bij een graduatie horen zijn de absoluut minimale verwachtingen die we stellen voor elke graduatie. Dat wil uiteraard niet zeggen dat je jezelf mag afschermen van vaardigheden die nog niet tot je graduatie behoren. Om de slagen voor een evaluatie dien je een score van minstens 90% te behalen.

Naast het behalen van de nodige vaardigheden speelt de anciënniteit op een graduatie ook een rol. Elke corda moet je minstens een bepaalde periode dragen voordat je opnieuw kans kan maken op een volgende graduatie. Een anciënniteitsjaar telt alleen wanneer je de batizado ook effectief hebt bijgewoond. In uitzonderlijke gevallen van ziekte of overmacht kan dit ter discussie gesteld worden met de trainers.

Er wordt één maal per seizoen een evaluatie georganiseerd, hiervan zal het resultaat niet bekend gemaakt worden voor de batizado. Na de batizado kan de leerling inzage in zijn evaluatie en feedback vragen aan de lesgevers. Evaluaties vinden plaats tijdens de reguliere trainingen. De lesgevers hebben het recht om zelf te beslissen of een evaluatie op voorhand aangekondigd wordt.

Elk jaar maak je kans om een nieuwe graduatie te behalen op de Belgische batizado (in het buitenland kan je geen corda ontvangen). Dit staat rechtstreeks in verband met het resultaat van je evaluatie. Of je al dan niet slaagde voor de laatste evaluatie is een sterke indicator voor het in aanmerking komen van een nieuwe graduatie.

In de regel betekent een positieve evaluatie dat je tijdens de batizado een nieuwe corda zal behalen, en een negatieve evaluatie het omgekeerde. Echter zijn er een aantal uitzonderingen die de trainers mee in rekening kunnen brengen bij het bepalen of je al dan niet kandidaat bent voor een nieuwe graduatie.

Het resultaat van de evaluatie is niet bindend. Trainers kunnen onafhankelijk van het resultaat steeds beslissen om wel of niet een graduatie toe te kennen. Bijvoorbeeld in volgende gevallen:

 • De leerling kan omwille van (een) fysieke en/of mentale beperking(en) bepaalde vaardigheden niet aanleren, maar toont wel uitzonderlijke motivatie en blijft steeds doortrainen. De leerling kan het gebrek aan deze vaardigheden compenseren met andere competenties. Dan kan er door de trainers beslist worden om toch een nieuwe graduatie toe te kennen.
 • De leerling beheerst alle nodige vaardigheden, maar toont een tekort aan respect, maturiteit of zijn attitude stemt niet overeen met wat verwacht wordt binnen de club. Dan kan er door de trainers beslist worden om geen nieuwe graduatie toe te kennen.

De Mestre heeft steeds het recht om de beslissing van de trainers bij te sturen of deze te overroepen. Een leerling moet alle graduaties doorlopen en kan nooit een graduatie overslaan. De trainers zullen nooit een leerling evalueren voor een corda waarvoor de leerling nog niet in aanmerking komt.

Kinderen

Voor de kinderen wordt er een apart graduatiesysteem gebruikt. De cordas voor de jeugd zijn te herkennen aan hun witte basis met gekleurde puntjes, in tegenstelling tot de volledig gekleurde cordas van de volwassenen. Nieuwe leden krijgen op hun eerste batizado een witte corda of een witte corda met één geel puntje, afhankelijk van wanneer in het schooljaar ze met de lessen zijn gestart. 

Elk jaar maken de leden kans op een nieuwe corda. De vereisten om een corda te behalen zijn de volgende:

 • Minstens 1 keer per week trainen in de eigen club.
 • Minstens 75% van de tijd aanwezig zijn in de lessen.
 • Een goede attitude hebben tegenover de lesgever en de medeleerlingen.

Voor de kinderen worden er verder geen vereisten gesteld in vaardigheden zoals bij de volwassenen. De verantwoordelijken van de club behouden echter het recht om cordas al dan niet te weerhouden, mits goede redenen. Verder worden volgende regels vastgelegd:

 • Heeft een leerling binnen de jeugdgroep al reeds de hoogst mogelijke graduatie behaald, dan zal hij deze blijven dragen totdat hij overschakelt naar de volwassenen.
 • Indien een leerling de batizado van het voorgaande jaar niet kon bijwonen, zal er het volgende jaar geen dubbele graduatie uitgedeeld worden. Je kan dus maximaal één corda per jaar krijgen. 
 • Een graduatie kan tevens nooit overgeslagen worden, elke leerling krijgt altijd de corda die volgt op zijn of haar huidige corda.

Zolang een lid de kindertrainingen volgt, zal het ook onder het kinderkoordsysteem vallen. Eens een lid 11 jaar wordt mag het aansluiten bij de 11+ bij de start van een nieuw seizoen (september). Vanaf dan valt de leerling onder het graduatiesysteem van de volwassenen en zal hij/zij ook aan de competenties van de volwassenen moeten voldoen. Eens een lid 16 jaar wordt mag het aansluiten bij de volwassenen bij de start van een nieuw seizoen (september).

Bij de eerstvolgende troca de cordas zal de leerling een volledig gekleurde corda krijgen. Welke corda dat is, hangt af van de evaluatie die afgenomen wordt. Een leerling die 10 jaar traint en een kindercorda heeft met twee paarse puntjes, zal met andere woorden niet dezelfde kleuren behouden wanneer hij overschakelt naar de 11+ of volwassenen. 


Laatste update: 30 mei 2024.